eskort samsun

ÜNYENETHABER

Musa Kıranlı ”DESTEK SİZDEN, HUKUKİ HAK ARAMAK BİZDEN”

Musa Kıranlı ”DESTEK SİZDEN, HUKUKİ HAK ARAMAK BİZDEN”
23 Kasım 2015 - 0:01

”Açıkça hak gaspı var”

AdsızDESTEK SİZDEN, HUKUKİ HAK ARAMAK BİZDEN!..

 

Meslek yüksekokullarında itibar kaybı vardır, Ülkemizdeki meslek yüksekokullarınınAvrupa’da muadili bir eğitim kurumu var mıdır? MYO’ları sorgulanmalıdır.Hukukta verilen hak geri alınmaz denilmektedir.Teknikerlere uygulanan çifte standart, hukuk dışı uygulamalar, hak gasplarıdurdurulmalıdır.

 

Hukukta verilen hak geri alınmaz denilmektedir. Teknikerlerin en temel hakları ellerinden alınmaktadır. Bu bir hak gaspıdır.

 

Teknik ve mesleki eğitim, uluslararası rekabette genç nüfusu ile ön plana çıkmak isteyen ülkemize avantaj yaratacak şekilde yeniden yapılanmalıdır.

 

Ülkemizin mevcut tekniker işgücü, çalışma hayatında gerekli düzenlemelerin yapılması kaydıyla (meslek odasının kurulması, görev-yetki-sorumlulukların tanımlanması) dünya ile rekabet edebilecek bir yapıyı oluşturması işten bile değildir.

 

Yükseköğretim Kurulu, mevcut meslek yüksekokulları yapısal konumunu, işgücünün eğitim seviyesinin hayat boyu öğretim kapsamında yükseltilmesine katkıda bulunabileceği şekilde düzenlemeli, meslek yüksekokulları UYGULAMALI BİLİMLER / TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTELERİ’ne dönüştürülmelidir.

 

Sorunlarımızı anlattığımız hiçbir kurum ve kuruluş bize haksızsınız demedi. Ancak bizler haklı olmaktan yorulduk.

 

Değerli kamuoyu;

 

Teknikerlik, Sadece Teknikerlerin meselesi değildir. Teknikerlik Ekonomiye üretici güç demektir, Ülkeye katma değer üretmektir, Tüketici haklarının korunması demektir, Nitelikli hizmet almak demektir, Uzaya üs kurmak demektir, Denizciliğin-Havacılığın gelişmesi demektir, Sağlıklı gıda demektir, Hayvancılığın benimsenmesi demektir, Ziraatın teknolojiyle bütünleşmesi demektir, Madenciliğin uykudan uyanması demektir, Toplum sağlığı demektir, Endüstrinin ayağa kalkması demektir. Kaynakların yerinde değerlendirilmesi demektir. Terörizme karşı teknolojik mücadele demektir, Uluslararası boyutta teknolojik, ekonomik, iktisadi güç demektir. Sofralara ucuz aş demektir, İşsizlere iş kapısı demektir, Evsizlere ev demektir.

 

 

Çok Değerli Basın;

 

Her şeye rağmen bizler Ülkemizi seviyoruz. Tüm engellemelere rağmen ülkemize olumlu katma değer üretmeye devam etmekteyiz.

 

Bakınız, 4708 sayılı Kanunmimar ve mühendisin dışındaki teknik elemanlar yardımcı kontrol elemanı olarak nitelendirilmiş, yapı denetim kuruluşlarının denetçi mimar ve mühendislerin yanında yardımcı kontrol elemanları da istihdam edeceği belirtilmiştir.

 

4708 sayılı Kanun içeriğine bakıldığında “ Yardımcı kontrol elemanı olarak” denetçi mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında ve kontrol elemanları ile birlikte yapı denetimi faaliyetlerine katılan teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenler olarak tanımladığı görülmektedir.

 

Ülkemizde genel olarak Uygulama alanlarında tüm yasa ve yönetmeliklerde Teknikerlere haklar verilmekte fakat nedense teknikerler teknik eleman tanımlaması dışında tutulmaktadır. Bu nedenle 01.07.2011 yılında 3194 Sayılı İmar Kanunu’na “… şantiye şefliğini yalnızca mühendisler üstlenirler..” hükmünün ilavesinden sonra, şimdi de bir inşaat mühendisinin T.C. Danıştay 6. Daire Esas No: 2011/7501, Karar No: 2015/3383 açtığı davayı kazanması üzerine teknikerlere “YARDIMCI KONTROL ELEMANI” ekmek kapısı kapanmak üzeredir.

 

Elektrik, Makine, İnşaat, Gıda, Tarım, Veteriner, Ekmekçilik v.b. tüm branşlarda olduğu üzere Yapı Denetim Kuruluşlarında “YARDIMCI KONTROL ELEMANI” olarak görev yapan tekniker meslektaşlarımızın hakları bir bir ellerinden alınmaya çalışılıyor.

 

Teknikerler, hâlihazırda altyapı ve üstyapı gruplarının tamamında çalışmaktadır. Aksi bir durumda bu yargı kararının yürürlüğe girdiğinde Teknikerlerin Ekmek kapısı kapanacak.Birçok meslektaşımız psikolojik bunalımlara girerek mesleği dışında iş arayacak. Çoğu da içki, kahve, kağıt kültürü ile akraba olacak.Okurken üniversiteli olduk, mezuniyet sonrasında yasa ve yönetmeliklerle, mimar mühendisler egemenliğinde yanlış anlatım ile hiçe sayıldık.

Avrupa nitelikli eleman ordusu ile uzaya üs kurarken ülkemizde İşsizler ordusuna maalesef nitelikli teknik elemanlar katılacaktır.

Yapılan araştırmalar TMMOB’a kayıtlı inşaat mühendisi ve makine mühendisi sayısı 80 binin üzerinde olup, elektrik mühendisi sayısı 50 bin, mimar sayısı 40 binin üzerinde, toplam mimar ve mühendis sayısı ise 250 bin rakamlarındadır. Bu sayının yeni mezunlarla 2016 yılında 300 bine ulaşması beklenmektedir. Kayıtlı üyelerin bir bölümünün kamuda, bir bölümünün yurt dışında çalışacağı, bir bölümünün ise meslek harici işler yapacağı göz önünde bulundurulursa tamamının tüm yapı denetim sistemi içinde yer almayacağını ve bu sayının aşağıya ineceği dolayısıyla mimar mühendislerin sayısal olarak yetersiz kalacağı ortadadır.

 

Bu nedenle 2 yıl Üniversite Teknik eğitimi alan Teknikerleri teknik eleman dışında tutulması “Yapı Denetim Yardımcı Kontrol elemanı” yetkilerinin dışında bırakılması anlaşılır ve kabul edilir değildir.

 

Hâlihazırda ülkemizde devam eden inşaatlara, mevcut mimar ve mühendis sayısı yetersizken; “Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesine ilişkin kanun”- “Kentsel Dönüşüm” ile 20 yılda 6,5 milyona yakın konutun yıkılıp yeniden yapılması öngörülmektedir. Bunun yanı sıra imara açılan alanlarda yapılaşmanın devam edeceği ve konut dışı alt yapı hizmetlerinin de söz konusu olacağı hesaba katılacak olursa, mimar ve mühendis açığının hat safhaya geleceği söylenebilir.

 

Ayrıca; Mimar ve mühendislerin İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa gibi daha ziyade büyükşehirlerde ve batı şehirlerinde toplanması; Doğu, Güneydoğu, Orta Anadolu bölgelerinde bulunan küçük ölçekli şehirlerde ise mimar ve mühendisin ihtiyacı karşılayamaması, bazı kamu kurumlarında ise mimar veya mühendisin bile mevcut olmaması, bu boşluğun Teknikerler tarafından doldurulduğu bir gerçektir.

 

Ülkemizde gerçekte uygulamaya bakıldığında şantiye şefliği,işin mutfağında pişen sahada görev yapanaslında bir teknikerlik hizmetidir. Zira kanunun ilgili maddesinde şantiye şefinin teknik uygulama sorumluları (fenni mesuller) ya da mühendis ve mimarların direktifleri doğrultusunda; iş sahibi ya da işveren/yüklenici/yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan (mühendis ve mimarı değil) teknik elemanı yani teknikeri tarif eder.

 

Sn. Tekniker Meslektaşlarımız;

 

Türkiye genelinde olduğu gibi Ordu,Ünye,Fatsa ve diğer ilçelerde bulunan tüm tekniker arkadaşlarımıza sesleniyoruz; Teknikerler Birliği gönüllülük esasına göre kurulmuş bir dernek statüsünde Genel merkezi Ankara da olup 9 ilde şube olarak Ordu ilimizin de olduğu 41 ilde temsilcilik olarak çalışmalarına devam etmektedir.

 

Gün dayanışma zamanı, yarın çok geç olacak. Her şey FACEBOOK, TWITER sosyal paylaşım sitelerinde güllük, gülistanlık mücadele ile olmuyor. Teknikerler Birliği, Sizler için var. Teknikerler Birliğine Üye olmanızı ve görev üstlenmenizi bekliyoruz.

 

Diğer tüm Teknikerlerin hak gasplarında olduğu gibi İnşaat Teknikerleri, Yapı Denetim Teknikerlerinin ellerinden alınmak üzere olan “Yardımcı Kontrol Elemanı” yetki ve sorumluluğunun iadesi için Danıştay da AÇACAĞIMIZ DAVA İÇİN; yeterli geliri bulunmadığı için yargı sürecinde sizlerden mali destek bekliyoruz. Sizlerin mali desteği olmadan, dava açabilmemiz imkansız.

 

Danıştaya bu kararın iptali için açılacak dava masrafı (Avukat ücreti, dosya masrafı, üst mahkemeye müracaat vs..) kabaca 10.000 TL düzeyinde.

 

Anayasa mahkemesine başvuramadık. Çünkü doğru dürüş odamız bile yok kendimizi savunamıyoruz. Teknikerler şantiyelerde ameleden farkımız bile yok sonumuz pek parlak değil.

 

İlginç bir örnek vermek istiyorum; 3308 sayılı Çıraklık Yasası ile Çırak Öğrencilere Tanınan Haklar ile Çıraklar Sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmışlardır, İşyerlerinden ücret almaları sağlanmıştır. Mesleki yeterlilikleri sertifikaya bağlanmıştır. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak; İş MYO’larında okuyanlara gelince, çıraklara sağlanan hiç birisi Üniversite Teknik Eğitim almış olan teknikerlere reva görülmemiştir.

İnsanlar bu okullardan mezun olabilmeleri için canları çıkıyor ve bir açıklama yapılıyor inşaat teknikerleri şantiye şefi olamaz inşaat denetleyemez. Peki siz büyükler size soruyorum? Niçin bu okulları açtınız ve mezun vermektesiniz yazıktır günahtır boşun a mı okundu bu okullar …

 

Bizler 2 yıl Üniversite teknik eğitim almış olan, çoğu çiftçi, işçi, memur dar geliri ailelerin çocukları olarak bu ülkede doğduk, burada yaşamak istiyoruz. Bizler bu ülkenin evlatlarıyız. Ancak nedense yok sayılıyoruz.

 

Bunca yıl biz boşuna okumuşuz. Tüm Teknikerlerde olduğu gibi İnşaat teknikeri, yapı denetim teknikeri Türkiye şartlarında yok sayılıyor bütün yetkileri alınıyor. Şantiye şefi olamıyor, şantiyelerde denetim yapamıyor.

 

AB’ye girme mücadelesi yaşayan, yüzünü gelişmişliğe dönmüş, modern yaşamı benimsemiş bir ülkede, Üniversite eğitimi almış teknikerlerin, bir çıraktan ya da bir belediye kursiyerinden farklı değerlendirilmemesi cehaletten ve ülke kaynaklarının savurganlığından başka bir şey olmasa gerektir.

MADEMKİ TEKNİKERLERE İHTİYACINIZ YOK, MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DEVAM ETTİRİLMESİNDE ISRARCILIĞIN GEREKÇESİ NEDİR? NİÇİN HER YENİ GÜNDE MESLEK YÜKSEKOKULLARI AÇMA İHTİYACI HİSSEDİYORSUNUZ?

 

 

Musa Kıranlı

Türkiye (Tüm MYO mezunları) Teknikerler Birliği Ordu İl Temsilcisi

Ünye Fen Adamları Derneği Başkanı

Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-