eskort samsun

ÜNYENETHABER

“STOK AFFI; ECZANELER İÇİN BÜYÜK FIRSAT”

“STOK AFFI; ECZANELER İÇİN BÜYÜK FIRSAT”
08 Ekim 2016 - 20:35

jjjh

Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır BAŞ  : “STOK AFFI; ECZANELER İÇİN BÜYÜK FIRSAT”

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile İşletmelerin en önemli sorunlarından birisi olan, kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmelerde mevcut olmayan ticari emtia sorununa çözüm getirildi.

6736 Sayılı Yasa İle kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmelerde mevcut olmayan ticari emtia ilişkin düzenleme en çok eczane işletmelerine fayda sağladı. Söz konusu düzenleme bütün işletmeleri kapsama alsada eczanelere önemli avantajlar getirmiştir.

Diğer işletmeler kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde olmayan mallar için ellerindeki malın KDV oranından ve sektördeki karlılık üzerinden stok kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirme imkânı verilmişken,  Eczanelere  KDV %4 ve maliyet bedeli üzerinden kayıtlarını gerçek duruma getirmeleri imkanı sağlanmıştır.

Bu Eczaneler için büyük bir fırsattır.

Eczane İşletmeleri için özellik arz eden uygulama ile ilgili olarak aşağıdaki hususları kamuoyu ile paylaşmak istedik.

ECZANELERDE STOK KAYIT DÜZELTME NEDİR?

Eczaneler, kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında yer almayan ilaçları, MALİYET BEDELİ ÜZERİNDEN % 4 oranında KDV hesaplamak ve fatura düzenlemek suretiyle, en geç 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar kayıtlarından cezasız ve faizsiz bir şekilde çıkarabilirler.

KAYIT DÜZELTME NASIL YAPILACAKTIR?

Eczaneler, stoklarında yer almayan ilaçları normal satış işlemlerinde olduğu gibi fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilecektir.

Düzenlenecek faturada, aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

  • Alıcıya ilişkin bilgiler yerine, ‘Muhtelif Alıcılar’ (6736 sayılı Kanunun 6/2 Maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir.) ibaresi yazılacaktır.
  • Fiyat bölümüne, ilaçların eczane kayıtlarında yer alan maliyet bedelleri yazılacaktır.
  • Maliyet bedeli üzerinden % 4 oranında KDV hesaplanacaktır.

(Diğer İşletmeler için gayrisafi kar oranı üzerinden stoklarını düzeltmek zorunda iken Eczane işletmeleri maliyet üzerinden stoklarını düzeltecektir ki. Bu karsız bir düzeltme ve büyük bir fırsattır…)

ÖRNEK: (BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞ(SERİ NO: 1) DEN ALINMIŞTIR…

Örnek 5- (Z) Eczanesi, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. (Z) Eczanesi, stoklarında bulunmayan ve maliyet bedeli 100.000 TL olan ilaçlar için düzenlediği faturada 4.000 TL KDV hesaplayarak 22/10/2016 tarihinde beyan etmiştir. (Z) Eczanesi, söz konusu beyannameye göre tahakkuk eden vergiyi en geç 30/11/2016 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir. Düzenlenen bu faturanın muhasebe kayıtlarına intikali Aşağıdaki şekilde olacaktır.

________________________________ / ________________________                  

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR. 104.000 TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

600 YURTİÇİ SATIŞLAR                  100.000 TL(6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi)

360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR 4.000 TL

________________________________ / _____________________________

Bu kayıtta yer alan 689 numaralı hesap yerine gerçek duruma uygun olması hâlinde diğer hesaplardan; kasa, bankalar, alınan çekler, alıcılar veya alacak senetleri hesaplarından biri kullanılabilecektir.

VERGİSEL İŞLEMLER NELERDİR?

Eczanelerce düzenlenecek faturada, ilacın tabi olduğu KDV oranı yerine % 4 KDV hesaplanacak ve bu KDV tutarı ayrı bir beyanname ile en geç 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar beyan edilerek aynı süre içinde ödenecektir.

Stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçlara ilişkin faturada maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan KDV, 1 Nolu  Tebliğ ekinde yer alan (Ek:22) beyanname ile kağıt ortamında veya 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda beyan edilecektir

Ödenen bu vergi, hesaplanan KDV’den indirilemeyeceği gibi gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde de gider olarak dikkate alınamaz.

Bu işlem nedeniyle oluşan satış hasılatı, yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

6736 sayılı Kanunla kayıt düzeltme işlemleri yapılmış stoklarla ilgili geçmişe yönelik ceza ve faiz uygulanmayacaktır.

Düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, ilgili dönemdeki Bs formuna dahil edilerek bildirilecektir.

Söz konusu bildirim işlemi, Bs formunun ‘Soyadı/Adı Unvanı’ bölümüne ‘Muhtelif Alıcılar (6736 sayılı Kanun Madde 6/2)’, ‘Vergi Kimlik Numarası’ bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

ffff

 

Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-